2001 players list

2001 players list

PlayerMatInnNORunsHSB4s6s10050OMRW
Santosh Ghadge00000000000000
Sanjeeb Sahoo00000000000000
Sriram Sampath00000000000000
Dinesh Tashildar00000000000000
Amit Chatterjee00000000000000
Ashok Sharma00000000000000
Ashok Kumar00000000000000
Jagan Panda00000000000000
Biju Paul00000000000000
Viswa Ghosh00000000000000
Prasad Pooppully00000000000000
Balu Karunakaran00000000000000
Rajkumar Chettiyar00000000000000
Ganesh Tajave00000000000000
Krishnaraj Ananthan00000000000000
Shafeeq Virani00000000000000
Silvester Pereira00000000000000
Bobby Philips00000000000000
Manish Jain00000000000000
Sunil Viswanathan00000000000000
Shankar Subramaniyam00000000000000
Bhibas Roy00000000000000