2003 players list

2003 players list

PlayerMatInnNORunsHSB4s6s10050OMRW
Ashok Sharma00000000000000
Santosh Ghadge00000000000000
Sanjeeb Sahoo00000000000000
Sriram Sampath00000000000000
Viswa Ghosh00000000000000
Ashok Kumar00000000000000
Rajneesh Shukla00000000000000
Dinesh Singh Rawat00000000000000
Jagan Panda00000000000000
Vimal V. Vardhan00000000000000
Biju Paul00000000000000
Prasad Pooppully00000000000000
Ajay Gawali00000000000000
Ajey Kulkarni00000000000000
Bhibas Roy00000000000000
Sunil Viswanathan00000000000000
Narayanan Ram00000000000000
Mukesh Kumar00000000000000
Ravindra Kuvalekar00000000000000
Ganesh Tajave00000000000000
Bobby Philips00000000000000
Bikash Mohanti00000000000000
Silvester Pereira00000000000000